Collegevergadering 06 februari 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/134965 | Collegevoorstel t.b.v. raadsinformatiebrief met Plan van Aanpak DVO

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het plan van aanpak van de evaluatie van de DVO en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/132281 | Richtlijnen voor zonnepanelen en warmtepompen bij monumenten in Woerden en in het beschermd dorpsgezicht Kamerik

Advies 

1. Stel de bijgevoegde Richtlijnen voor zonnepanelen bij monumenten en binnen beschermde stads-of dorpsgezichten vast; 
2. Stel de bijgevoegde Richtlijnen voor warmtepompen bij monumenten en binnen beschermde stads-of dorpsgezichten vast; 
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de vastgestelde richtlijnen voor zonnepanelen en warmtepompen bij monumenten en binnen beschermd dorpsgezicht en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/133460 | Referendumverordening gemeente Woerden 2024

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Het concept-Reglement vergaderingen en werkzaamheden van de referendumcommissie van de gemeente Woerden ter vaststelling aan te bieden aan de toekomstige referendumcommissie.
2. Kennis te nemen van de profielschets voor de leden van de referendumcommissie in de inleiding van dit raadsvoorstel en het college op te dragen in overleg met de raad de werving hiervoor te starten. 
3. Besluit jaarlijks structureel een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het houden van een referendum en deze kosten op te nemen in de Kadernota en te verwerken in de Meerjarenbegroting.
4. De Referendumverordening gemeente Woerden 2024 vast te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/24/132894 | Hennepconvenant Eenheid Midden-Nederland 2024-2027

Advies 

1. Het college en de burgemeester besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, om het bijgevoegde Hennepconvenant Midden-Nederland 2024 - 2027 inclusief bijlagen aan te gaan.

Besluit

Akkoord

 

D/24/134145 | Af te wijken van de parkeerplaatsverplichting Rijnstraat 17 en Voorstraat 18

Advies 

Af te wijken van het paraplubestemmingsplan parkeernormen Woerden met betrekking tot de parkeerplaatsverplichting op eigen terrein om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning OLO7740413 Rijnstraat 17 en Voorstraat 18 in Woerden.

Besluit

Akkoord

 

D/24/134267 | Ruimte behoefteonderzoek werklocaties 2040

Advies 

1. Stem in om bijgevoegd concept rapport 'Behoefteonderzoek werklocaties' (Z/22/054669 D/24/134598) status 'definitief Eindconcept' te geven.

Besluit

Akkoord