Collegevergadering 05 maart 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

D/24/137132 | Openbaar basisonderwijs

Advies 

1. Stem in met de beantwoording van artikel 42 vragen van de fractie Progressief Woerden over “Een Open samenleving vraagt om een Openbare school. Zorg om Openbaar onderwijs” en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136045 | Ondertekenen Privacy Protocol Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme

Advies 

Advies aan college: 

1. Het college besluit, voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, om het bijgevoegde Privacy Protocol Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en en extremisme Midden-Nederland aan te gaan.
Advies aan burgemeester: 
1. De burgemeester besluit, voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, om het bijgevoegde Privacy Protocol Persoonsgericht aanpak voorkoming radicalisering en extremisme Midden-Nederland aan te gaan. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136771 | Voornemen gaswinning Papekop

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het voornemen van Vermillion Energies om het gasveld Papekop in gebruik te gaan nemen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137566 | Kaders ten behoeve prioritering grote ruimtelijke projecten

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om in te stemmen met de volgende vier kaders, te hanteren bij het bepalen van een rangorde voor grote ruimtelijke projecten: 
- Wat is de noodzaak?
- Wat is het maatschappelijk effect? 
- Wat is het maatschappelijk bereik? 
- Wat is de financiële impact?

Besluit

Akkoord

 

D/24/136284 | Aanwijzingsbesluit vaste trouwlocaties

Advies 

Besluit de, in het bijgevoegde besluit, genoemde trouwlocaties met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 aan te wijzen als vaste trouwlocatie. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137187 | Schriftelijke vragen Woerden bruist voor iedereen Inclusieve evenementen

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie Progressief Woerden over Woerden bruist voor iedereen- Inclusieve evenementen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136403 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66 Woerden inzake Sigarettenpeuken rondom het station

Advies 

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief aangaande de beantwoording van artikel 42 vragen met betrekking tot sigarettenpeuken rondom het station en stuur deze door naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136099 | Benoeming lid participatieraad Woerden

Advies 

1. Betrokkene – met terugwerkende kracht - per 1 februari 2024 benoemen als lid van de participatieraad Woerden

Besluit

Akkoord

 

D/24/136386 | Zienswijze ontwerp-begroting 2025 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1. Kennis te nemen van de Ontwerp-begroting 2025 van de Afval Verwijdering Utrecht; 
2. Met betrekking tot de Ontwerp-begroting 2025 van de Afval Verwijdering Utrecht de zienswijze met kenmerk D/24/136930 vast te stellen; 
3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van €1.717.646 te verwerken in de conceptprogrammabegroting. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136958 | Raadsvragen veiligheid Oostdam tijdens Woerdense Vakantieweek

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van STERK Woerden over de veiligheid op de Oostdam tijdens de Woerdense Vakantieweek en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136394 | Concept-jaarstukken 2023 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Advies 

1. Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de concept-jaarrekening 2023 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en stuur deze door naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/137455 | RIB - Tussentijdse informatie over het gebiedsproces Windenergie Reijerscop:  Themafase I: Overlast beperken en gezondheid Themafase II: Aantal, hoogte, locaties en landschap

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de participatie van het gebiedsproces over windenergie in de Reijerscop met betrekking tot Themafase I: Overlast beperken en gezondheid, en Themafase II: Aantal, hoogte, locaties en landschap. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137282 | Behoefteonderzoek werklocaties 2040

Advies 

1. Stel de raad voor door middel van bijgevoegd raadsvoorstel om: 
• 1. Het "Behoefteonderzoek werklocaties 2040" (stec groep rapport d.d. 20 februari 2024) en de daarin opgenomen adviezen vast te stellen. 
• 2. Opdracht te geven aan het college nieuwe (schuif-) ruimte te zoeken voor lokale ondernemers tot 2040 en uitvoering te geven aan de adviezen in het stec groep rapport. 
2. Geef toelichting op het behoefteonderzoek in een themabijeenkomst in de raad op 28 maart 2024. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136940 | Voortgang Economisch Actieplan 2022-2026

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136858 | Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport Klachtafhandeling in Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport Klachtafhandeling in Woerden en stuur deze naar de Rekenkamercommissie. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136957 | Raadsvragen verkeer Berkenlaan Kamerik

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fracties van Inwonersbelangen en ChristenUnie-SGP over verkeer in de Berkenlaan in Kamerik en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord