Collegevergadering 05 december 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/22/060157 | Ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Wittlaan 12

Advies 

1. Besluit (ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer) dat op basis van de verzamelde informatie, zoals opgenomen in paragraaf 5.10.3 van het ontwerpbestemmingsplan Wittlaan 12, geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met de 'Nota van beantwoording vooroverlegreacties' zoals opgenomen in paragraaf 8.1. van het ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Wittlaan 12;
3. Besluit in te stemmen met de 'Vragen en antwoorden participatieavond' zoals opgenomen in paragraaf 8.2 van het ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Wittlaan 12;
4. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Wittlaan 12 met planidentificatie NL.IMRO.0632.Wittlaan12-bOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen; 
5. Besluit in te stemmen met het beeldkwaliteitsplan; 
6. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder; 
7. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Wittlaan 12 samen het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage te leggen; 
8. Besluit om in de publicatie voor het ontwerpbestemmingsplan de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren
9. Besluit in te stemmen dat voor de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan nog geen anterieure overeenkomst is getekend tussen de gemeente en de ontwikkelaar.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125613 | Ontwerp bestemmingsplan Natuurherstel Kamerik-Teylingens

Advies 

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan ‘Natuurherstel Kamerik-Teylingens’ dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Natuurherstel Kamerik-Teylingens’ met planidentificatie NL.IMRO.0632.BPNatuurkamerik-bOW1, bestaande uit regels, verbeelding, toelichting en bijlagen; 
3. Besluit het ontwerp bestemmingsplan ‘‘Natuurherstel Kamerik-Teylingens’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126787 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66 Woerden inzake aanpak van houtstook en rook

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de schriftelijke vragen over aanpak houtstook en rook en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/126857 | Ontwerpbestemmingsplan 's Gravensloot 123

Advies 

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de wet Milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ''s Gravensloot 123' geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''s Gravensloot 123' met planidentificatie NL.IMRO.0632.BPGravensloot123-bOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen;
3. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan ''s Gravensloot 123' ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126088 | Ontwerpbestemmingsplan Geestdorp 26a

Advies 

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de wet Milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 'Geestdorp 26a' geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
2. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Geestdorp 26a' met planidentificatie NL.IMRO.0632.Geestdorp26a-ON01, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen;
3. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Geestdorp 26a' ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/124664 | Ter visie wijzigingsplan ‘Rotonde N212-N405 Kamerik’

Advies

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp wijzigingsplan ‘Rotonde N212-N405 Kamerik’ dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
2. Besluit in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Rotonde N212-N405 Kamerik’ met planidentificatie NL.IMRO.0632.WPRotN212N405-OW01, bestaande uit regels, verbeelding, toelichting en bijlagen;
3. Besluit het ontwerp wijzigingsplan ‘‘Rotonde N212-N405 Kamerik’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/122071 | Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied Bouwveld B en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Advies 

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie, zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ´Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan' geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met de reactienota van het vooroverleg zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ´Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan'; 
3. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan' met planidentificatie NL.IMRO.0632.StatGebBouwveldB-bOW1, bestaande uit regels, toelichting en verbeelding met bijlagen; 
4. Besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder; 
5. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan' samen met het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125180 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van ProgressiefWoerden inzake Toegankelijkheid station Woerden

Advies 

Stem in met de beantwoording van de artikel 42 vragen van Progressief Woerden over de toegankelijkheid van liften op het station Woerden en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127380 | Collegebesluit ondertekenen "Samenwerkingsovereenkomst Ondernemend Woerden & Gemeente Woerden”

Advies 

Advies aan burgemeester en wethouders: 

Besluit tot het aangaan van bijgevoegde “Samenwerkingsovereenkomst Ondernemend Woerden & Gemeente Woerden". 

Advies aan burgemeester:

Verleen volmacht aan wethouder Rozendaal om de “Samenwerkingsovereenkomst Ondernemend Woerden & Gemeente Woerden" namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/127538 | Ledenraadpleging Cao gemeenten 2024-2025

Advies 

1. Stem in (dus een ‘voor’ stem) met het onderhandelingsresultaat over de Cao gemeenten 2024-2025.
2. Laat de gemeentesecretaris daartoe het digitale reactieformulier invullen, uiterlijk 11 december 2023 voor 12.00 uur. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123220 | Gedeeltelijke intrekking aanwijsbesluit gratis camperplaatsen

Advies 

1. Het aanwijsbesluit van 12 april 2016 voor gratis camperplekken in de gemeente Woerden te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit, over te gaan tot intrekking van het aanwijsbesluit voor de locaties:
a. Parkeerterrein H2O, Uithof 1 in Harmelen;
b. Parkeerterrein Schulenburch, Overstek 2 in Kamerik;
2. Te bepalen dat de intrekking in werking treedt op de dag, volgend op die, waarop de bekendmaking plaatsvindt.

Besluit

Akkoord