Collegevergadering 03 oktober 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris) en Iris Jansen (notulist) 


D/23/120763 | Zienswijze Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Advies

 1. Bekrachtigen van de gemeentelijke zienswijze op de 1e wijziging provinciale Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022.

Besluit

Akkoord

 

D/23/119665 | Parkeerbeleid lopende en komende ontwikkelingen

Advies

 1. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/23/118680) omtrent de ontwikkelingen op het gebied van parkeerbeleid en stuur deze door naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/117540 | Implementatietraject Convenant Duurzame Woningbouw en raadsinformatiebrief

Advies 

 1. De duurzaamheidsniveaus zoals opgenomen in het Convenant Duurzame Woningbouw bij het ontwikkelen van woningbouwprojecten te gebruiken als beleids- en referentiekader.
 2. Voor de thema’s energie en circulariteit het niveau Zilver, zoals beschreven in het convenant, als beleidsdoel te kiezen en daar alleen van af te wijken als de ontwikkelaar aantoont dat dit technisch of financieel niet haalbaar is. 
 3. Voor de overige thema's (duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezonde leefomgeving) vooralsnog als beleidsdoel voor Brons te kiezen, waarbij de door de Raad vastgestelde Nota Parkeerbeleid leidend blijft. 
 4. Zorg te dragen voor implementatie en actualisatie van het Convenant Duurzame Woningbouw, o.a. in samenwerking met de marktpartijen. 
 5. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Convenant Duurzame Woningbouw en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/120122 | Beantwoording artikel 42-vragen interpellatiedebat Rembrandtbrug Woerden & Democratie

Advies

 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 42-vragen van Woerden&Democratie inzake het interpellatiedebat Rembrandtburg
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te sturen.

Besluit

Akkoord
 


D/23/120417 | Kennisneming portefeuilleverdeling directie tijdelijke en permanente invulling vanaf september 2023

Advies

 1. Neem kennis van het directiebesluit d.d. 23 augustus 2023 (Z/23/062030 / D/ 23/116201) met daarin opgenomen een tijdelijke portefeuilleverdeling van de directie tussen september en november 2023.
 2. Neem kennis van de permanente portefeuilleverdeling vanaf 1 december 2023. Zie ook directievoorstel Z/23/062030 / D/ 23/116201)
 3. Stem in met de inhuur van een interim directeur Ruimte en Openbare Ruimte voor de periode per 1 september jl. voor 3 met uitloop tot 6 maanden.
 4. Stem in met werving van een extra directeur met portefeuille Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Besluit

Akkoord


 
D/23/120364 | Benoeming nieuw lid participatieraad

Advies

Betrokkene – met terugwerkende kracht - per 1 oktober 2023 benoemen als lid van de participatieraad Woerden

Besluit

Akkoord