Collegevergadering 02 april 2024

Aanwezigen: Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander/Wim Gort en Iris Jansen
Afwezig: Victor Molkenboer

 

D/24/140200 | Vaststelling bestemmingsplan ''Woningbouwlocatie Wittlaan 12''

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. In te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ behorend bij het bestemmingsplan “Woningbouwlocatie Wittlaan 12”; 
3. Het bestemmingsplan ‘’Woningbouwlocatie Wittlaan 12’’ met IMRO-codering NL.IMRO.0632.Wittlaan12-bVA1, bestaande uit regels, toelichting en verbeelding, ongewijzigd vast te stellen; 
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Besluit

Akkoord

 

D/24/140436 | Samenwerkingsovereenkomst Zegveld Zorgt

Advies 

Voorstel aan burgemeester en wethouders:
1. Besluit tot het aangaan van het convenant samenwerking Gemeente Woerden en Coöperatie Zegveld Zorgt U.A.
2. Stem in met de Inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het convenant samenwerking Gemeente Woerden en Coöperatie Zegveld Zorgt U.A. en stuur deze naar de raad.
Voorstel aan burgemeester:
1. Verleen wethouder Pennarts-Pouw volmacht om de bijgevoegde overeenkomst namens de gemeente Woerden te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138975 | Rapportage jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2022

Advies 

Neem kennis van de inhoud van de gemeentelijke rapportage toezicht en handhaving kinderopvang Woerden 2022 en stuur deze door naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/139878 | Beantwoording schriftelijke vragen Lijst van der Does Folder Tijdslijn Windenergie in Reijerscop

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen van Lijst van der Does inzake Busreis en 6 maart. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/139723 | Art. 42 vragen Progressief Woerden - Ouderbijdrage die echt bijdraagt aan kansengelijkheid

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 42-vragen van Progressief Woerden 'Ouderbijdrage die echt bijdraagt aan kansengelijkheid' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/139820 | VRU gemeentelijke rapportage 2023 Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de gemeentelijke rapportage 2023 Woerden van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136203 | Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2024

Advies 

Stel bijgevoegd Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Woerden 2024 vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137449 | Gemeentebeleidsmonitor Leefbaarheid en Veiligheid 2023 Gemeente Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de gemeentebeleidsmonitor Leefbaarheid en Veiligheid 2023 voor de gemeente Woerden en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140132 | Formulier Spreidingswet PRT Utrecht - initiatieffase

Advies 

1. Te besluiten om op 8 april 2024 in de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) de ambitie uit te spreken om meer asielopvangplekken te realiseren dan de indicatieve opgave van onze gemeente, in lijn met de plannen van het COA.
2. De raad in de volgende fase (definitiefase) te informeren, als mogelijk gelijk met nieuwe informatie rondom de haalbaarheid van de realisatie van asielopvang in Woerden. 

Besluit

Akkoord