Huisvesting vluchtelingen en andere inwoners van Woerden

De gemeente Woerden is op zoek naar oplossingen voor de huisvesting van statushouders, vluchtelingen en andere woningzoekenden

Het college onderzoekt daarom de mogelijkheid om een tussenvoorziening voor statushouders op te zetten. Daarnaast worden plannen gemaakt voor een permanente woonvorm waar zowel lokale woningzoekenden als statushouders een plek kunnen krijgen. Hiermee komen er ook woningen bij voor jongeren, starters en spoedzoekers zoals mensen die pas gescheiden zijn.

Onderzoek naar een tussenvoorziening

Landelijk is er een hoge instroom van asielzoekers in de asielzoekerscentra. Deze asielzoekerscentra raken overvol. Statushouders kunnen de asielcentra vaak niet verlaten, omdat er geen beschikbare woningen voor hen zijn. Iedere statushouder wordt aan een gemeente gekoppeld die hen woonruimte moet bieden. Ook de gemeente Woerden heeft moeite met het bieden van deze woonruimte. De opzet van een tussenvoorziening kan op korte termijn hierin een oplossing bieden. Met een tussenvoorziening is de kans dat de gemeente de taakstelling van 2023 haalt groter. Ook ontlast het de landelijke asielcentra. De taakstelling voor de gemeente Woerden loopt in de eerste helft van 2023 op naar 64 personen.

Een tussenvoorziening is een woonvorm waar een groep statushouders op een locatie worden gehuisvest. Zij wonen hier tot het moment dat er een passende woning binnen de gemeente beschikbaar is. Op deze manier onttrekt de gemeente niet direct huizen uit de markt van sociale huurwoningen. Een tussenvoorziening maakt een meer geleidelijke verdeling mogelijk van de huurwoningen over de overige woningzoekenden en statushouders. Het biedt ook een maatschappelijk voordeel. Statushouders kunnen sneller deelnemen aan (vrijwilligers)werk en het volgen van onderwijs. Dit zorgt op de lange termijn voor een betere integratie in de Woerdense samenleving. Hierin werkt de gemeente samen met vrijwilligersorganisaties en Ferm Werk.

De gemeente werkt nu de plannen voor een tussenvoorziening verder uit, zodat we weten hoe groot een tussenvoorziening wordt, wie er gebruik van kunnen maken en hoe we de bouw van een tussenvoorziening kunnen financieren. Ook verkent de gemeente Woerden de mogelijkheden van een samenwerking met de gemeente Montfoort. De gemeenteraad ontvangt begin 2023 een voorstel voor een tussenvoorziening.

Gemengde woonvorm

De instroom van statushouders en de vraag naar woningen voor starters en overig woningzoekenden is de komende jaren een vast gegeven. Daarom wordt er ook gewerkt aan oplossingen voor de langere termijn. Een van die oplossingen is het uitwerken van een gemengde woonvorm. In een gebouw worden wooneenheden gerealiseerd voor zowel jongeren, starters, spoedzoekers en statushouders. Hiervoor onderzoekt het college locaties binnen de gebiedsontwikkeling van Snellerpoort. De raad wordt naar verwachting eind 2022 over de locatie en uitwerking geïnformeerd.